Švč. Mergelė Marija Skausmingoji
Švč. Mergelė Marija Skausmingoji
Švč. Mergelė Marija Skausmingoji
Švč. Mergelė Marija Skausmingoji
Švč. Mergelė Marija Skausmingoji

Švč. Mergelė Marija Skausmingoji

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: 1848 m.

Kūrimo technika: medis, drožyba, polichromija.

Matmenys: aukštis - 98 cm.

Švč. Mergelė Marija Skausmingoji – Švč. Mergelės Marijos vaizdavimas, simbolizuojantis Dievo Motinos išgyventą skausmą regint Sūnaus kančią ant kryžiaus. Vaizduojama stovinti, apsivilkusi baltą rūbą ir apsisiautusi mėlyną apsiaustą, jos galvą dengia skraistė arba karūna; rankos sukryžiuotos ar sudėtos maldai, į širdį susmigę septyni kalavijai. Pirmas kalavijas įsmigo jai į širdį, kai pamatė Jėzų naktį suimtą ir vedamą teisman; antras kalavijas – kai pamatė Sūnų žiauriai plakamą, trečias – kai pamatė jam ant galvos dedamą dygų erškėčių vainiką, ketvirtas – kai sutiko Kryžiaus kelyje, penktas – kai Jėzus buvo kalamas vinimis, šeštas – kai Sūnus mirė ant kryžiaus, septintas – kai matė iškankintą nuo kryžiaus nuimtą Sūnaus kūną. Įvyko tai, ką buvo pranašavęs kunigas Simeonas.

Kartais Dievo Motina vaizduojama sielvartaujanti ir vieniša prie Jėzaus kankinimo įrankių jo nuėmimo nuo kryžiaus metu.

Švč. Marija, matydama baisius sopulius sūnaus savo, taip buvo suspausta gailesiu, jogei galim skaityti už stebuklą, kad drauge su Kristum nenumirė. Sopuliai Švč. Marijos, po kryžium stovinčios, buvo didesni už kančias visų mūčelninkų Dievo. Regėdamas ir žinodamas tai, Viešpats Jėzus tarė: „Moteriške, šitai sūnus tavo“. Tai sakydamas parodė su galva į šv. Joną. O apaštalui, taip pat su galva rodydamas į Švč. Mariją, sakė: „Šitai motina tavo“. Sulig ta valanda šv. Jonas paskaitė Švč. Mariją už tikrą motiną ir buvo jos globėju. /.../ Tie žodžiai pervėrė širdį karalienės dangaus, nes vietoj tikro Dievo gavo už globėją tikrą žmogų. Vietoj Sūnaus Dievo gavo sūnų Zebedeušo. 

Kaipogi šventu vyru atėjusiu pristatė prie kryžiaus koptas, visų pirma numovė erškėčių vainiką ir nuleido Švč. Marijai, kuri verkdama bučiavo, nes buvo kruvina. Paskiau, ištraukusiu tris vinis, nuleido žemėn kūną, kurį Švč. Marija paguldžiusi ant kelių savo dideliai verkė. [Motiejus Valančius, „Gyvenimas Švenčiausios Marijos Panos“, Raštai 3, p. 275–277]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 154.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 157.

Nuotraukose: eskpozicija parodoje „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.