Šv. Jonas Nepomukas
Šv. Jonas Nepomukas
Šv. Jonas Nepomukas

Šv. Jonas Nepomukas

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: XIX a. vid.

Kūrimo technika: medis, drožyba, polichromija.

Matmenys: aukštis - 70 cm.

Šv. Jonas Nepomukas – šventasis čekų kankinys kunigas (apie 1340–1393), kilęs iš mažo Nepomuko miestelio Bohemijoje. Jis buvo Prahos Šv. Vito katedros kanauninkas, arkivyskupijos generalinis vikaras, karaliaus Vaclovo IV žmonos nuodėmklausys, nustumtas nuo Prahos Karolio tilto į upę už tai, kad atsisakęs karaliui išduoti karalienės išpažinties paslaptį.

Šventasis vaizduojamas kunigo rūbais, su biretu, dešinėje rankoje laikantis kryžių, kairėje – kankinystę simbolizuojančią palmės šakelę. Aplink galvą esantis penkių žvaigždžių nimbas primena legendą, jog ant vandens toje vietoje, kur Jonas Nepomukas nuskendęs, pasirodžiusios penkios žvaigždės.

Karaliui mosterėjus, sugrobė žalnieriai šv. Joną ir įstūmė į kalinį. Nakčiai užstojus, nuvedė ant tilto ir nustūmė į upę Moldavą. Bestumdami galvą ir petį šventojo dideliai sudaužė. Taip šv. Jonas mučelninkas nuskendo. /.../

Ryto metą susirinko pralotai, kanauninkai, kunigai, zokaninkai ir daugybė žmonių. Nuėjo į paupį, ištraukė šventą kūną ir nunešė su iškilme į bažnyčią. Atlikę priderančiai maldas, norėjo ypatingoj vietoj palaidoti, bet karaliui nedaleidus buvo palaidotas slapta nežinomoj vietoj. Žmonės vienok pajuto, kame yra palaidotas, ir tankiai tą vietą lankė.

Karaliui Vaclovui ir jo moteriai mirus, šventą kūną kunigai perkėlė į puikų grabą, katedros bažnyčioj padirbtą, ant kurio šiaip parašė: „Čia guli garsus Jonas iš Nepomuko, kanauninkas Prahos bažnyčios, spaviedninkas karalienės Jonkės, kurs už tai, jogei nenorėjo pasakyti daiktų, girdėtų per spaviednę, karaliui Vaclovui liepiant, daugel ko iškentėjęs, paliko nuskandintu upėj Moldavoj 1383 metuose“. [Motiejus Valančius, „Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, 2006, p. 133–139]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 202.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 204.

Nuotraukoje: eskpozicija parodoje „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.