Teisinė informacijaNAUDOJIMOSI LIETUVOSMENAS.LT INTERNETO SVETAINE SĄLYGOS


Šiose naudojimosi lietuvosmenas.lt interneto svetaine sąlygose (toliau – Sąlygos), kurias svetainės valdytojas gali pakeisti, nustatyta naudojimosi lietuvosmenas.lt interneto svetaine (toliau – Svetainė) tvarka ir pateikiama svarbi informacija apie tai, kaip Svetainės valdytojas teikia savo paslaugas.

Naudodamiesi Svetaine Jūs įsipareigojate laikytis Sąlygų. Jeigu nesutinkate su visomis Sąlygomis, naudotis Svetaine negalite.

Naudotis Svetaine turi teisę asmenys nuo 18 (aštuoniolikos) metų. Jeigu Jums yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, įdėmiai perskaitykite šias sąlygas kartu su vienu iš tėvų ar globėjų, kad įsitikintumėte, jog Jūs suprantate Sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis.

Svetainės valdytojas
Svetainė priklauso dr. Jauniui Gumbiui, adresas Jogailos g. 9, 01116 Vilnius, Lietuva, kuris valdo Svetainę (toliau – Svetainės valdytojas).

Atsakomybės apribojimas
Svetainės ir jos turinio tikslas – tik informacijos apie XVII-XX a. pr. Lietuvos tapybą bei skulptūrą ir XV-XIX a. lituanistines knygas pateikimas. Svetainės valdytojas neprisiima jokios atsakomybės už Svetainėje skelbiamą informaciją ir medžiagą. Kiek leidžia galiojantys teisės aktai, Svetainės valdytojas neprisiima jokios atsakomybės ar pareigų dėl to, kad Jūs ar tretieji asmenys naudojasi prieiga prie Svetainės, pačia Svetaine ir / arba jos turiniu. 

Nuosavybės teisės
Svetainė, Svetainės turinys, Svetainės kodas, domeno vardas, visos autorių teisės, prekių ženklai, duomenų bazės, juridinių asmenų pavadinimai ir kita intelektinė nuosavybė ar kitokia nuosavybė, susijusi su Svetaine ir / arba jos turiniu, priklauso Svetainės valdytojui ir / arba Svetainės valdytojo licenciarams ir / arba turinio tiekėjams, ir yra saugoma nacionalinių ir tarptautinių intelektinės nuosavybės apsaugos ir kitų teisės aktų. 

Neturėdami Svetainės valdytojo konkrečiai duoto leidimo Jūs neturite teisės jokia forma ir jokiomis priemonėmis kopijuoti Svetainės ar jos dalies, Svetainės turinio ar Svetainės kodo, jų užvaldyti, atgaminti bet kokia forma ar būdu, paleisti, išleisti, perleisti, parduoti, versti, perdirbti, pateikti, suteikti į juos licenciją, keisti juos, kurti jų pagrindu išvestinius produktus, jų perpublikuoti, redaguoti, transliuoti, retransliuoti ar kitaip viešai skelbti, viešai atlikti, viešai rodyti, kadruoti, platinti ar naudoti.

Licencija
Sąlygomis Svetainės valdytojas suteikia Jums neišimtinę, atšaukiamą, neperleidžiamą, nesublicencijuojamą, ribotą teisę ir licenciją patekti į Svetainę ir peržiūrėti joje pateiktą informaciją asmeniniais ir privačiais nekomerciniais tikslais, jeigu laikysitės visų Sąlygų. Jūs įsipareigojate niekaip netrikdyti Svetainės veikimo bei laikytis visų teisinių reikalavimų.

Kitos interneto svetainės
Svetainėje gali būti nuorodų į interneto svetaines, kurios priklauso tretiesiems asmenims, yra jų valdomos ir tvarkomos. Svetainės valdytojas neįsipareigoja sekti ar peržiūrėti trečiųjų asmenų interneto svetainių turinio ir neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų asmenų interneto svetaines, jų tikslumą ar patikimumą. 

Taikoma teisė ir jurisdikcija
Sąlygos yra taikomos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Visi dėl Sąlygų kylantys ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

Pasikeitimai Svetainėje
Svetainės valdytojas turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti, modifikuoti, papildyti ar pašalinti Svetainę, Svetainės turinį ir / arba Sąlygas, ar bet kurią jų dalį. Sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo. Jūs įsipareigojate reguliariai peržiūrėti Sąlygas, kad susipažintumėte su jų pakeitimais. 

Kontaktai
Informacijos apie Svetainę teiraukitės elektroniniu paštu jaunius.gumbis@lietuvosmenas.lt.