Jėzaus nuplakimas
Jėzaus nuplakimas

Jėzaus nuplakimas

Autorius: N / A

Sukūrimo metai:  XIX a. II p.

Kūrimo technika: drobė, aliejus.

Matmenys: 90x68 cm.

II Kryžiaus kelio stoties paveikslas paimtas iš Didkiemio Šv. Angelų Sargų bažnyčios (Pajūrio apyl., Šilalės r.).

Šaltinis: "Kultūros paminklai/22". Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, "Savastis", 2018, P. 155.

Jėzus kalėjime – Jėzaus kančios siužetas, paremtas evangelijos pasakojimais apie tai, kaip Judo išduotas Jėzus Kristus buvo suimtas ir nuvestas pas vyriausiuosius žydų kunigus ir Romos imperatoriaus vietininką. Iki paryčių trukusiose teismo tarybos apklausose teisiamas kaip netikras pranašas ir apsišaukėlis Jėzus visą laiką buvo surištomis rankomis. Jį vedžioję ir saugoję kareiviai ir minia jį žemino tyčiodamiesi, plakdami.

Jėzaus nuplakimas – Jėzaus Kristaus vaizdavimo ikonografinis tipas, kuris vaizduoja Jėzaus nuplakimą Poncijui Pilotui įsakius prieš išvedant nukryžiuoti. Prie stulpo pririštą, suklupusį ir nuogą, tik klubų raiščiu prisidengusį Kristų rimbais plaka du kareiviai.

Pagal Rymo įstatymus kožnas nukryžiavotinas turėjo būti pirm nukryžiavojimo plaktas prie dybo. Plakė visuomet Rymo žalnieriai. /.../ nemielaširdingi žmonės tuojau pagrobę Jėzų mieliausią vedė ir bogino į tą vietą, kurioj buvo dybas įkastas dėl piktadėjų, aukštas tik lig pusės žmogaus. Čia atvedę suvadino visą kohortą, arba rotį, nuvilko Viešpaties visus drabužius lig nuogo kūno ir stipriai pririšo prie dybo. /.../ Žalnieriai tuo tarpu vieni rykštes į buntus rišo, kiti disciplynas, kiti šikšnas, dar kiti botagus ir bizūnus taisė, o pasitaisę tvojo pasikeisdami Išganytoją ir taip baisiai nudybavojo, jog nuo galvos viršaus lig pat kojų apačios nebliko jo kūne sveikos vietos. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 495–497]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 62.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 65; "Kultūros paminklai/22". Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, "Savastis", 2018, P. 155.