Štai žmogus!
Štai žmogus!

Štai žmogus!

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: XVIII a. II p.

Kūrimo technika: medis, tempera.

Matmenys: 31x20 cm.

Štai žmogus! (lot. Ecce Homo!) – Jėzaus Kristaus vaizdavimo ikonografinis tipas, kai nuplaktas ir paniekintas Jėzus buvo parodytas miniai. Norėdamas sukelti užuojautą kenčiančiam Jėzui Kristui ir padėti išvengti bausmės ant kryžiaus Poncijus Pilotas pasakęs: "Štai žmogus. Išvedu jį jums, kad žinotumėt, jog nerandu jame jokios kaltės."

Kristus vaizduojamas su pajuokiančiomis karališkomis regalijomis – raudona mantija, karūna, kurią atstojo erškėčių vainikas, uždėtas besityčiojančių kareivių, ir skeptru, kurį vaizdavo nendrė.

Žalnieriai, išjuokę lig soties Viešpatį, tuo pačiu raudonu rūbu apvilktą ir vainiku erškėčių apmautą, nuvedė pas Pilotą. Tas, išvydęs Išganytoją baisiai sumuštą ir visą krauju aptekusį, mislijo: „Ai tegul, ką dabar bepasakys žydai: už tikro pamatę savo karalių vos begyvą, nebgeis daugiau jo smerčio“. Todėl liepė vesti laukan Išganytoją ir pats tuojau išėjo. O rodydamas žydams mieliausią Jėzų, tarė: „Šitai žmogus!“ Kaipo būt taręs: „Šitai žmogus vos bepavėdi į žmogų, prisistebėkit, žydai, ir sau priminkit, ar matėt kame žmogų taip baisiai nudybavotą ir suronytą, kaip tas yra? Dėl Dievo, ko daugiau nuo jo benorit; jei kuo nukalto, jau ir per daug paliko pakarotu, dovanokit jam gyvybą“. Žydai, išvydę tokį Viešpatį, ne vien nesusimilo. Bet didžiau dar užniko kriokti: „Nukryžiavok jį, nukryžiavok!“ Tuokart supykęs Pilotas tarė jiems: „Imkit jūs aną ir nukryžiavokit, nes aš aname nerandu kaltybės“. Atsakė jam žydai: „Mes turim zokaną Maižiešiaus, o pagal zokaną turi Jėzus numirti, nes daros Sūnumi Dievo“. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 499]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 72.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 73.

Nuotraukoje: ekspozicija parodoje „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.