Švenčiausiasis Jėzaus Vardas
Švenčiausiasis Jėzaus Vardas

Švenčiausiasis Jėzaus Vardas

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: XIX a. I. p.

Kūrimo technika: drobė, aliejus.

Matmenys: 82x71 cm.

Švenčiausiasis Jėzaus Vardas – Išganytojo vardas žemiškajame gyvenime, simboliškai žymimas monograma IHS (JHS), sudaryta iš pirmųjų Jėzaus vardo raidžių. Jėzus – tas, kuris išgelbsti. Jėzaus vardo garbinimo idėją pirmasis iškėlęs šv. Bernardinas Sienietis. Pamokslaudamas šventasis pabrėždavęs: Jėzaus vardas yra vaistas mūsų negalioms; jis grąžina akliesiems regėjimą, kurtiesiems – klausą, luošiams – vikrumą, nebyliams – kalbą, mirusiems – gyvenimą. Kai matote kažką kenčiant ar patys kenčiate, neatmesdami įprastų vaistų, šaukitės Jėzaus vardo. Baigdamas pamokslą parodydavęs lentelę su užrašytu Švenčiausiuoju vardu ir iškelta lentele palaimindavęs žmones. Kiekvienas suklupdavęs prieš užrašytą Jėzaus vardą. Trys raidės IHS būdavo išraižomos virš durų, bažnyčių fasaduose, ant namų sienų.

... ir praminė jį vardu Jėzus. Tasai vardas yra už visus vardus aukštesnis; kaip sako šv. Petras apaštalas: „Nėra nė viename kitame varde išganymo. Nes nėra kito vardo po dangumi, duoto žmonėms, per kurį galėtumėm būti išganyti“ (Darb. ap.4,12). O šv. Povilas sako: „Jog Dievas išaukštino Kristų ir dovanojo jam vardą, kurs yra ant visokio vardo. Idant ant vardo Jėzaus priklauptų visokias kelis, dangiškų, žemiškų ir po žeme esančių“ (Filip.2,9). [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 325]


Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 48.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 49.